Een nieuw tijdperk?

Functiebeschrijvingen? Jaarlijks terugkerend medewerker tevredenheidsonderzoek? Functionerings- en beoordelingsgesprekken? Niet meer van deze tijd! Is er een nieuw organisatietijdperk aan het ontstaan? Continue veranderingen betekent dat er steeds nieuwe eisen aan organisaties worden gesteld. Wendbaarheid is van essentieel belang om klanten te verrassen, in te spelen op veranderingen en niet achter de feiten aan te lopen. Met andere woorden: agility is onmisbaar voor een toekomstbestendige organisatie. In managementliteratuur, vakbladen, artikelen en blogs (inclusief deze) wordt er gesproken over het nieuwe organiseren, klantwaarde, co-creatie, zelfsturing en wendbaarheid. Echter, nieuwe concepten, technologieën en businessmodellen lijken nog nauwelijks echt op het vizier van de HR-professional te staan.

 

De verbindende factor

Kennis en vaardigheden verouderen snel, waardoor de toekomstige inzetbaarheid van mensen wordt beperkt. Mensen zijn het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Mensen bouwen namelijk de organisatie en haar business, “people build the business”. De HR-professie is vaak de verbindende factor in een organisatie. Hierbij kan de aandacht bij een HR-afdeling zijn belegd, of juist meer over de organisatie zijn verspreid. De kracht van het HR-vak is de verbinding leggen tussen de verschillende mensen, vakgebieden en afdelingen. Voor HR ligt hier een prachtkans voor echt strategisch advies en impact. Juist HR kan met een holistische benadering allerlei ontwikkelingen in de markt vertalen naar de eigen organisatie en daarmee een substantiële bijdrage leveren aan het toekomstbestendig (future-proof) maken van de organisatie.      

 

Empowerment

Kies voor ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ondernemerschap en innovatie. Geef mensen de ruimte om als het ware eigen ondernemer te zijn. Het ondernemerschap kan worden gestimuleerd door mensen de verantwoordelijkheid te geven voor beslissingen. In hoeverre zijn individuen en teams empowered om beslissingen te nemen over werkmethoden, planning en werkverdeling? Hoe meer verantwoordelijkheid en autonomie hoe effectiever het team. Bovendien blijkt uit onderzoek dat teamautonomie een sleutelfactor speelt in de teamprestatie.

 

Agility & Liquid workforce

Daarnaast kan de agility van de organisatie worden vergroot door te investeren in medewerkers die zich snel kunnen aanpassen en professionals in de flexibele schil. Een liquid workforce levert de organisatie voordeel op ten opzichte van andere organisatie. Concreet betekent dit investeren in de training en ontwikkeling van medewerkers. Alleen met continue aandacht voor ontwikkeling en gezondheid worden mensen veerkrachtig voor verandering. Een tip hierbij is om ook een netwerk rondom de organisatie te ontwikkelen. Een community van professionals bestaande uit medewerkers en professionals in de flexibele schil. Hiermee wordt de muur tussen intern en extern minder scherp. Met een netwerkorganisatie, waarbij medewerkers in vaste dienst en professionals in de flexibele schil in wisselende samenstellingen samenwerken, wordt er concreet invulling geven aan concepten als het nieuwe organiseren, wendbaarheid en co-creatie. De organisatie van de toekomst is agile.

 

 

De belangrijkste voordelen van agile zijn:

  • agile zorgt ervoor dat de organisatie sneller op veranderingen inspeelt
  • agile zorgt voor een continue waardecreatie
  • agile verkort de time-to-market
  • agile werken levert productieve en efficiënte teams op
  • agile werken vergroot het lerend vermogen van teams
  • agile werken vergroot de betrokkenheid en tevredenheid van klanten en medewerkers
  • agile zorgt voor aantrekkelijk werkgeverschap 

Reactie schrijven

Commentaren: 0